טופס בקשת הלוואה מלכ"רים

בקשת הלוואה מלכ"רים  

| חזרה אל טופס שמור קודם
המשך/י מאוחר יותר.

על מנת לאפשר את שיחזור הטופס והנתונים שמולאו עד כה, יש להכניס כתובת דוא"ל וסיסמא.

פרטים כללים אודות מגיש הבקשהכולל ספרת ביקורת

ספרות בלבד

יש לרשום כתובת דואר תקינה

DD/MM/YYYYפרטים אודות האירגון

כפי שמופיע תעודת ההתאגדות

English Only

מספר עמותה / מספר ח.פ

www.ogen.orgרק ספרות

דוגמא: DD/MM/YYYY

מספר בלבד


כתובת  

ב-3 השנים האחרונות
חשבון בנק 2חשבון בנק 3

יש לצרף קובץ אקסל בלבדסכום, ריבית, תאריך לקיחת ההלוואה, יתרה קיימת, תשלום חודשי

לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים


לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים


בעלי תפקיד בארגון
בבקשה לשלוח לנו פרטים אודות היו"ר, המנכ"ל ומורשי החתימה בהלוואה.
בעל זכות חתימה 1


כולל ספרת ביקורתספרות בלבד
כתובת  
DD/MM/YYYY

אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור


בעל זכות חתימה 2


כולל ספרת ביקורתספרות בלבד

DD/MM/YYYY
כתובת 
אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור


בעל זכות חתימה 3


כולל ספרת ביקורתספרות בלבד

DD/MM/YYYY
כתובת
אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור