שלום רב,

תודה על נכונותך לחתום כערב בהלוואה לעוגן. בהתאם לדרישות החוק, אנו שולחים לך הודעה בדבר כוונה לקבל חיווי ממאגר נתוני אשראי של בנק ישראל.

אנו מתכבדים להודיעך, כי במסגרת תהליך בדיקת בקשתך לחתום כערב להלוואה, בכוונתנו לבקש לקבל לגביך חוות דעת מלשכת אשראי הפועלת לפי החוק.

בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי, תשע"ו  – 2016 (להלן – "החוק"), רשאים גופים בעלי רישיון למתן אשראי לבקש מלשכת אשראי שהוסמכה על פי החוק, חוות דעת בשאלה אם לתת אשראי ללקוח.

חוות דעת כזו מסתמכת על נתוני אשראי של הלקוח, אשר שמורים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל. הנתונים מועברים למאגר נתוני האשראי של בנק ישראל על ידי בנקים וגופים נוספים שחלה עליהם חובה להעבירם, על פי החוק.

נציין כי על פי החוק, בנק ישראל רשאי להעביר ללשכת האשראי נתונים השמורים אודותיך במאגר, רק אם אלו מעידים באופן מובהק על כך שאינך עומד בפירעון תשלומים שבהם התחייבת. ככל שאין במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל נתונים כאלה, ימסור בנק ישראל ללשכת האשראי הודעה בלבד, לפיה לא נמצאו במאגר נתונים כאמור, ולא יצרף אליה מידע מתוך המאגר.

מאגר מידע רשום מס' 700063079.

המידע נמסר מרצונך החופשי וישמש אותנו בתהליך קבלת ההחלטה אם לאשר את ההלוואה. אין חובה חוקית למסור את המידע.